FÜST MILÁNNAK, 1948


Örkény István
V., Kossuth Lajos tér 16.

Igen Tisztelt Uram!

Engedje meg, hogy előbb levélben köszönjem meg kedves és megtisztelő sorait.
Az a kis, a Reggelben megjelent méltatás,1 a nyomasztó helyszűke miatt, az Önről való véleményemnek csak jelentéktelen töredékét tükrözte. Ámbár, az igazat megvallva, nagy zavar fogna el, ha egyszer „teljes” beszámolót kellene adnom Füst Milán életművéről. Pedig minden részlete izgat, problémákat vet föl és egy-egy új gondolatsor eleje. De azt látom, hogy nemcsak én maradok adós a válasz teljességével, hanem pl. Németh Andor Csillag-beli cikkében2 is csak egy részlet – igen szellemes részlet – földerítésére mer vállalkozni.
Külön köszönöm meg a novellámról írt3 elismerő sorait. Engedje meg, hogy – előzetes telefonbeszélgetés után – személyesen fölkeressem. Már régen készülök erre a beszélgetésre; 1942-ben, egy szerda délután éppen azon voltam, hogy szegény K. Havas Gézával felkeresem Önt, mikor a kezembe nyomták a behívómat, mely öt esztendeig tartott távol. Most egy nyomasztó családi ügy veszi el minden időmet, de ez néhány nap múltán véget ér, s akkor bátor leszek Önnél tisztelegni.

Budapest, 1948. június 16-án
Őszinte tisztelője és jó híve
Örkény István